Poniedziałek - Piątek

7:00 - 19:00

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTÓW

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju świadczeń medycznych, jest:
  • 1) „Chirmed” sp. z o.o., NIP: 8762172991, telefon: +48 56 45 17 151
  • 2) „Dermed” Bodnar, Przekazińska, Niedźwiecka Lekarska sp. p., NIP: 8762173708, telefon: +48 56 45 17 140
  • 3) Dr Jarosław Dąbek i Partnerzy Lekarze Dentyści sp. p., NIP: 8762175191, telefon: + 48 56 45 17 109
  • 4) Neuro-med Broniarek, Ciechanowska, Pietrzykowska, Połom sp.p., NIP: 8762175216, telefon: +48 +48 56 45 17 130
  • 5) M.P.S.-Med. sp. z o.o., NIP: 8762458256, telefon: +48 56 45 17 102
  • 6) „Okopol” E. Rabeszko-Gryń i H. Makówka sp. p., NIP: 8762175191, telefon: +48 56 45 17 170
  • 7) Lekus sp. z o.o., NIP: 8762335720, telefon: +48 56 45 17 102
  • 8) Piotr Glamowski, NIP: 8761021037, telefon: +48 56 45 17 102
  • 9) Andrzej Reetz, NIP: 5561443826, telefon: +48 56 45 17 102
  • 10) Beata Wojciechowska, NIP: 8761356306, telefon: +48 56 45 17 103
  • 11) Elżbieta Rabeszko-Gryń, NIP: 8761041235, telefon: +48 56 45 17 103
  • 12) Joanna Nowacka-Apiyo, NIP: 8761429726, telefon: +48 56 45 17 102
  • 13) Jolanta Tężycka, NIP: 8761319742, telefon: +48 56 45 17 102
  • 14) Kazimiarz Bodnar, NIP: 8761429318, telefon: +48 56 45 17 102
  • 15) Tomasz Hilger, NIP: 8761908935, telefon: +48 56 45 17 102
  • 16) Krzysztof Marciniak, NIP: 8761503782, telefon: +48 56 45 17 102
  • 17) Nasser Darwish, NIP: 9532245238, telefon: +48 56 45 17 102
  • 18) Piotr Kasprzak, NIP: 8761655210, telefon: +48 56 45 17 102
  • 19) Przemysław Dąbek, NIP: 5591983160, telefon:+48 667 935 183
  • 20) Robert Grabowski, NIP: 8761496585, telefon: +48 56 45 17 102
  • 21) Sławomir Biedrzycki, NIP: 8741086045, telefon: +48 56 45 17 102
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prawidłową realizacją procesu świadczenia usług medycznych, w tym w szczególności w celu:
  • 1) ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia w postaci weryfikacji danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
  • 2) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
  • 3) realizacji praw pacjenta, w tym odbieranie oświadczeń, upoważnienie innych osób do informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 9 ust. 3 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
  • 4) umożliwienia stałego kontaktu i sprawnego zarządzania harmonogramami, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  • 5) dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator oraz mogą być one przekazywane współpracującym z nim Podmiotom Przetwarzającym, tj. innym podmiotom leczniczym, dostawcom usług informatycznych, biurom rachunkowym oraz kancelariom prawnym, w tym AMICMED SP. Z O.O.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego realizowania celów ich przetwarzania, zabezpieczenia roszczeń Administratora, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych, w tym w szczególności:
  • 1) dokumentacja medyczna będzie przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej;
  • 2) wszelkie dane osobowe niezbędne na potrzeby rachunkowości i ze względów podatkowych będą przechowywane przez 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • 3) dane z monitoringu są przechowywane przez okres dwóch tygodni.
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowej realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

O Nas

Centrum Medyczne Amicmed w Grudziądzu to ośrodek oferujący kompleksową opiekę specjalistyczną. Działamy od 2004 roku i od tego momentu prężnie się rozwijamy w trosce o zdrowie naszych pacjentów. To szerokie spektrum możliwości, z których można korzystać zarówno prywatnie, jak i w ramach NFZ. Klinika Amicmed to doświadczeni lekarz oferujący doraźną i długofalową pomoc specjalistyczną, badania laboratoryjne, sklep medyczny i apteka, a także salon optyczny i sprzedaż aparatów słuchowych.

Skontaktuj się z Nami

AMICMED 2021 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone